Charakteristika kliniky

Klinika se zabývá vztahem zdraví a práce - diagnostikuje, léčí, dispenzarizuje nemocné s poškozením zdraví z práce. Jako jediné zařízení v Olomouckém kraji má povolení Ministerstva zdravotnictví ČR k posuzování a uznávání nemocí z povolání a ohrožení nemocemi z povolání. Klinika zajišťuje také komplexní pracovně-lékařské služby zaměstnancům smluvně vázaných podniků a institucí a zabývá se prevencí poškození zdraví z práce.

Její součástí je i centrum očkování a cestovní medicíny. Ze specializovaných výkonů klinika provádí zátěžová pletysmografická vyšetření horních končetin a vakuum-kompresivní terapii končetin. Zabývá se vědeckou prací v oblasti pracovního lékařství a výukou pracovního lékařství v rámci Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci a je akreditována pro postgraduální výuku oboru Pracovní lékařství. Klinika poskytuje odborné stáže a kurzy pro lékaře a sestry z celé ČR.

Bohatá mezioborová spolupráce

Klinika využívá široké odborné zázemí Fakultní nemocnice Olomouc. Na Klinice chorob kožních a pohlavních je zřízena poradna pro profesionální kožní nemoci, na Ortopedické klinice je zřízena poradna pro profesionální ortopedická onemocnění, úzce spolupracujeme i s dalšími pracovišti – Neurologickou klinikou, Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Radiologickou klinikou, Klinikou tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Oční klinikou, Klinikou nukleární medicíny, Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy, Oddělením alergologie či Oddělením rehabilitace. Na řadě pracovišť jsou přitom stálí konziliární lékaři, kteří se problematikou poškození zdraví z práce zabývají. Intenzivně využíváme laboratoře - biochemickou, mikrobiologickou, hematologickou, toxikologickou. Nezbytná je rovněž spolupráce s poskytovateli pracovnělékařských služeb v terénu, s praktickými registrujícími lékaři a odborníky z hygieny práce z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. V případě poskytování pracovnělékařských služeb je nezbytná spolupráce se zaměstnavatelem. V centru našeho zájmu a péče však vždy samozřejmě zůstává spolupráce s pacientem, klientem.

Ambulantní část

  • pracovně-lékařská ambulance (po - pá 7.00 - 15.00  hod.)
  • středisko pracovně lékařské péče o zaměstnance FNOL (po - pá 7.00 - 15.00  hod.)
  • poradna pro vyjíždějící do zahraničí (čt 7.30 - 11.30 hod. a po domluvě)
  • centrum očkování a cestovní medicíny (st, pá 13.00 - 15.00 hod. a po domluvě)