Výuka

Klinika zajišťuje pregraduální výuku studentů magisterských studijních programů LF UP - oborů všeobecné lékařství, zubní lékařství, veřejné zdravotnictví a General Medicine. Dále se podílí na výuce v programech FZV UP. Pracoviště získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro specializační vzdělávání lékařů v oboru pracovní lékařství. Klinika je rovněž školícím pracovištěm studentů doktorských studijních programů v oborech vnitřní lékařství, sociální lékařství, hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Pracovníci kliniky jsou autory výukových skript pro studenty lékařské fakulty a spoluautory celostátních učebnic určených i pro postgraduální studium.