COVID-19 jako nemoc z povolání

Jak postupovat při řešení COVID-19 jako možné nemoci z povolání:

Objednat se e-mailem pracovni@fnol.cz na vyšetření pro řešení COVID-19 jako možné nemoci z povolání.

Co přinést k vyšetření při řešení COVID-19 jako možné nemoci z povolání?

  1. Kopii zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře v rozsahu potřebném k posouzení nemoci (dle § 62 zákona 373/2011 Sb. v platném znění) včetně údajů o trvání karantény event. pracovní neschopnosti.
  2. Výsledky laboratorních testů na koronavirus.
  3. Nálezy odborných lékařů týkající se řešeného onemocnění (vč. rentgenových snímků), pokud byly provedeny.

NOVÉ - Věstník MZ ČR, částka 8/2024 – Metodický návod k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání covid – 19 jako nemoci z povolání.

Pro uznání onemocnění covid - 19 s datem vzniku nemoci po 27. 6. 2024 bude pro účel šetření nemoci z povolání požadován PCR test, případně antigenní test potvrzený PCR. Prostý antigenní test nebude akceptován.

Nemoci z povolání posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu osoby s uznanou nemocí z povolání sledují výhradně poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví ČR k uznávání nemocí z povolání. Šetření se provádí vždy u místně příslušného střediska, neplatí zde princip svobodné volby lékaře. Seznam pracovišť, která splnila podmínky MZ ČR a mají uděleno povolení k uznávání nemocí z povolání je uveden na webových stránkách ministerstva zdravotnictví nebo v odkazu - Kontakty - na těchto stránkách Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP. Pouze posudek o nemoci z povolání vydaný oprávněným  poskytovatelem ( viz internetový odkaz výše) je platným posudkem o nemoci z povolání.

Onemocnění COVID 19 je možné uznat za nemoc z povolání pouze tehdy, pokud budou současně splněny tyto podmínky:

  • Je prokázáno, že onemocnění proběhlo s klinickými projevy
  • Výsledky laboratorních vyšetření bylo ověřeno, že onemocnění COVID 19 v předmětné době skutečně proběhlo
  • Epidemiologickým šetřením bude prokázáno, že pacient vykonával v době předmětné pro vznik nemoci práci, při které existuje riziko touto nemocí onemocnět

V případě, že se domníváte, že jste v souvislosti se svým zaměstnáním onemocněli nemocí COVID 19, prosím postupujte takto:

  • Cestou praktického lékaře zašlete žádost o vyšetření na místně příslušné středisko oprávněné k posuzování nemocí z povolání - dle seznamu výše.
  • Formulář žádosti je stejný jako žádost o jakékoliv jiné konziliární vyšetření - tj. Poukaz na vyšetření/ošetření.
  • K žádosti můžete připojit kopie zpráv ze zdravotní dokumentace související s předmětným onemocněním.
  • Žádost o vyšetření pro podezření na nemoc z povolání je možno doručit na adresu příslušného střediska jakýmkoliv prokazatelným způsobem - poštou, osobně, a pod.